• Poster01.jpg
  • Poster02.jpg

ภาระงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า

logo

ภาระงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า

1. ดำเนินโครงการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมความเป็นนิสิตในอุดมคติและส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตกำกับดูแลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์นิสิต มศว ครบทั้ง 9 ประการ

2. กำกับดูแลงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต ได้แก่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจัดหาทุนสำรองสำหรับนิสิตที่มีปัญหาด้านการลงทะเบียน เป็นต้น

3. ส่งเสริมนิสิตให้เข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลงานเข้าประกวดโดยประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบให้ขวัญและกำลังใจและประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ

4. พัฒนาเครือข่ายนิสิตปัจจุบัน

5. พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า

6. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต

7. วางระบบกลไกกำกับดูแลการทำงานของสโมสรนิสิต

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…